ESE Scholarship Thời Khóa Biểu Listening Corner Reading Responses Free Writes! Pronunciation Grammar Poetry Questions & Answers Idioms & Proverbs Programs & Downloads
Results 1 to 1 of 1
 1. #1
  Join Date
  August 2006
  Location
  Hue
  Posts
  1,535

  Lightbulb Audio Bot Commands for Members & Admins

  Nick use to run audio bot: EnglishSharingExperience, ESE-BOT, and OoSoOSwtJenna.

  ==> Commands for members - Các l
  nh dành cho các bn thành viên ca room ESE


  * To find an audio lesson, type !f key. Key represents the name of the audio lesson that you want to find. For example, to search for a pronunciation lesson: type !f pronuciation. The result search will display a list of pronciation lessons you can choose from. How to add and request? Please follow the instruction below:

  Để tìm bài hc, bn gõ !f tkhóa. Tkhóa là tên bài hc mà bn mun tìm. Ví d: bn mun tìm các bài vpronunciation bn gõ !f pronunciation. Sau đó bn sthy danh sách các bài hc. Làm thế nào để bt các bài đó?. Hãy làm theo hướng dn sau.
  Example: Ur_love: !f reading
  Ur_love: TÌM THÂY: 1/11 |reading| [#69] Basic Reading Lesson 1 - Shopping part 1 [#70] Basic Reading Lesson 10 - Citizenship part II [#71] Basic Reading Lesson 11 - Emergencies part I ...!more Xem Thêm:.

  * To add a lesson, type
  !a ### -> where "###" is the number given after the lessons found in the !f command.

  Để thêm bài hc, bn gõ !a ### vi "###" là con sđược đưa ra sau các bài hc mà bn đã tìm thy sau khi gõ lnh !f
  Ex: Ur_love: !a 69
  Ur_love: THÊM NHAC: [#69] Basic Reading Lesson 1 - Shopping part 1 Will Play in: 0:08:27

  * To view more search results, type
  !more (!m or m)

  Để xem các kết qutìm kiếm kế tiếp, bn gõ !more (!m or m)


  * To remove a requested lesson, type !remove ### where "###" is the number that you’ve just added your lesson in the !a command.

  Để xóa bài bn yêu cu, gõ !remove ### vi "###" là con smà bn va mi thêm vào khi nhn lnh !a.


  * To add a lesson to your favorite playlist, type
  !mk


  Để thêm bài hc vào mc ưa thích ca bn thì bn gõ !mk


  * To remove a lesson #### from your playlist of favorite lessons, type
  !unmark ####.


  Để gbbài hc trong danh sách các bài hc ưa thích ca bn, gõ !unmark ####.


  *To remove all lessons from your playlist of favorites, type
  !unmarkall.


  Để gbtoàn bbài hc trong danh sách các bài hc ưa thích ca bn, gõ !unmarkall.


  * To display your playlist of favorite lessons, type
  !fav.


  Để hin thdanh sách các bài hc ưa thích ca bn, type !fav


  *To view upcoming lesson, type
  !next


  Để xem bài kế tiếp là bài gì, gõ !next


  *To view a list of lessons that will be play, type
  !playlist.


  Để xem danh sách các bài hc kế tiếp sđược m, gõ !playlist


  *To display the current audio lesson title, type
  !st.


  Để hin thbài hc đang m, gõ !st


  *To display all commands, type
  !help.


  Để hin thtt ccác lnh, gõ !help.

  -------


  ==> Commands for Admins Only các lnh dành cho các Admins


  * To take the bot down, you have to wear @. Just simply RED DOT to mute down the bot.

  Để hcon bot xung, bn phi mang @. Chđơn gin là cho nó "ăn chè" (mute) ri nó snhmic. :d


  * To resume the audio bot, first remove RED DOT then type "
  !Mic" to command the bot to take the mic. Remember, NEVER bounce the BOT from the room.


  Để bot hot động trli, vic đầu tiên là "ly li chè" hng cho nó ăn na (unmute) sau đó type "!mic" để bot có thcm mic trli. Nên nhrng, ĐỪNG BAO GIđá con bot ra khi room. Ke ke……:p

  * To give the mic to bot, type
  !mic


  Để đưa mic cho con bot, gõ !mic

  * To release the mic, type
  !unmic


  * To begin playing a lesson, type
  !play


  Để bt đầu mmt bài hc, type !play

  * To pause the audio/bot, type
  !pause


  * To skip the current lesson, type
  !skip


  Khi bn không mun nghe bài đó, gõ !skip


  *To mute someone in the room without wearing @, type
  !reddot nick, for example, !reddot Ur_love.


  Để cho ai đó “ăn chè" (mute) trong room khi không đeo @, ví d: !reddot Ur_love.


  * To unmute someone, type
  !unreddot nickname, for example, !unreddot Ur_love.


  Để unmute người đó thì gõ !unreddot nick, ví d: !reddot Ur_love.

  These are wonderful options for most people who don't like to wear @. Who ever you are!!! Yes, I am talking about you. (A).

  Đây là nhng la chn tuyt vi cho hu hết nhng ai không thích đeo @, cho dù bn là ai đi na. Vâng mình đang nói vbn. (A)

  ======

  Tham khảo hai bài sau:

  - Hướng Dn SDng BOT Để Ôn Li Lp Hc

  - Commands for Music Bot.  Thank you Ur_love

  Similar Threads:

  Other Threads:

  Last edited by OoSoOSwtJenna; Dec 10, 2011 at 12:31 PM. Reason: thêm định dạng :)
  "I don't get upset with myself if my accent isn't perfect. I know I am making progress as long as I practice all the time. Don't be too hard on yourself if you are still making mistakes. Developing an American accent is a process. It doesn't happen overnight." Sabrina Stoll, Germany

Posting Permissions

 • Bạn không được phép gửi bài mới
 • Bạn không được phép trả lời
 • Ban không được phép gửi kèm files
 • Bạn không được phép sửa bài
 •