PDA

View Full Version : Instruction: Hangman GameOoSoOSwtJenna
Apr 30, 2010, 05:27 AM
Can you beat the Hangman?

http://userpages.umbc.edu/%7Edhood2/courses/cmsc433/spring2006/Miscellaneous/JavaScript/p1/hangman6.gif In this game you have to guess the English word before you're hanged! For each word, you can make 6 wrong guesses. After that, you'll be hanged by the neck. Hangman is a game that can really help your vocabulary. Don't give up! Keep playing and you'll soon see that you really can beat the Hangman in the Hangman game!The Rules

In Hangman, a single player attempts to determine a secret word by guessing the letters, one at a time, that might be in it. In the beginning, one underline character is displayed for each letter in the word. For each letter guessed that is contained in the word, the number and positions of all occurrences of the letter are revealed. For each letter guessed that is not contained in the word, a body part is drawn on a scaffold. If all letters in the word are guessed before a complete body is drawn, you win the game. If not, you lose, and the word will be revealed.

Cheating

Cheating at this game is possible but discouraged as a general rule.


Thank you sweetlion for the Vietnamese translation below. :)

sweet lion
May 1, 2010, 09:10 AM
Bạn có thể đánh bại được người treo cổ không?

Trong trò chơi này bạn phải đoán từ tiếng anh trước khi bạn bị treo cổ! Với mỗi từ, bạn có thể có 6 lần đoán sai. Sau đó bạn sẽ bị treo cổ. Hangman là một trò chơi mà thực sự có thể giúp tăng vốn từ vựng của bạn. Đừng bỏ cuộc! Hãy chơi và bạn sẽ sớm thấy rằng bạn có thể đánh bại người treo cổ trong trò chơi Hangman!

Luật chơi:

Trong trò chơi này, người chơi cố gắng thử xác định một chữ bí mật bằng cách đoán các từ, đoán một từ một lần, mà có thể có trong chữ đó. Khi bắt đầu, một ký tự gạch chân được xuất hiện đối với mỗi từ trong chữ đó. Với mỗi từ bạn đã đoán mà không có trong chữ đó, một phần cơ thể được kéo lên "đoạn đầu đài" :binhsua_38:. Nếu tất cả các từ trong chữ được đoán trước khi toàn bộ cơ thể bị kéo lên thì bạn là người thắng cuộc trong trò chơi này. :khi182: Nếu không thì bạn thua và và từ đó sẽ được tiết lộ.:khi127:

Dùng mẹo:

Bạn có thể dùng mẹo trong trò chơi này nhưng không khuyến khích so với luật chung.