PDA

View Full Version : (2010 - 2011) ESE Scholarship ApplicationHcVcT
Aug 7, 2008, 02:11 PM
To know more about ESE Scholarship, please go to http://tienganh.net/showthread.php?t=4813 (http://tienganh.net/showthread.php?t=4813)
Để biết thêm về tổ chức Học Bổng ESE, xin vào cái link này: http://tienganh.net/showthread.php?t=4813 (http://tienganh.net/showthread.php?t=4813)

ESE Scholarship application acceptance period: From May 9, 2010 to midnight September 17, 2010 (Vietnam time)
Thời hạn nhận đơn Học Bổng ESE: Từ ngày 9 tháng 5, năm 2010 cho đến 12 giờ đêm ngày 17 tháng 9, năm 2010 (Giờ Việt Nam)

Please download and read the instruction for filling out and submitting the ESE Scholarship Application for additional details.
Xin tải và đọc Huớng Dẫn Cách Điền Đơn Xin Học Bổng ESE để biết thêm chi tiết.

ESE is not responsible for lost email. We will reply to your email upon receipt.
ESE không chịu trách nhiệm khi mất thư. Chúng tôi sẽ trả lời sau khi nhận được đơn.

For questions, please contact us at ese_scholarship@yahoo.com (ese_scholarship@yahoo.com).
Mọi thắc mắc, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ email sau đây: ese_scholarship@yahoo.com (ese_scholarship@yahoo.com)


Application for 2011-2012 coming soon...
(http://eseonline.net/s/files/3/My%20Documents/Don%20Xin%20Hoc%20Bong%202010-2011.pdf)