Results 1 to 2 of 2

Thread: translation- help me!

 1. #1
  ESE Student
  Join Date
  February 2011
  Posts
  7
  Paltalk
  coicoi_2

  Default translation- help me!

  . 1. 1. Mặc dù đơn đặt hàng đến chậm, chúng tôi vẫn có thể cấp hàng đúng hạn.
  ðAlthought order go to the late, we still can supply with goods punctual.

  2.Nếu bạn muốn làm việc tại phòng kế toán, bạn cần nắm vững kiến thức chuyên môn.
  ðIf you want to work at accounting deparment, you need to have athorough graps of expertise.

  3.Đề nghị ông hãy xác nhận đơn đặt hàng bằng fax.
  ðPlease confirm order by the fax.

  4.Chúng tôi lấy làm tiếc là chúng tôi không thể dành cho ông giảm giá đặc biệt được.
  ðWe are sorry because we can’t discount for him.

  5.Nếu các ông muốn, chúng tôi có thể gửi cho ông mẫu của sản phẩm của chúng tôi.
  ð If you want, we will send our production model to him.

  6.Báo cáo cho thấy công ty lại có một năm thành công.
  ð The report shows the company has a successful year.

  7.Năm nay chúng tôi xứng đáng được thưởng.
  ð Thisyear we are deserved well.

  8.Nhà cung ứng chủ yếu của chúng tôi là một công ty đa quốc gia có quy mô lớn.
  ð The main provider of us is a big mutil-national.

  10.Các cửa hàng và các siêu thị là một phần của ngành công nghiệp bán lẻ.
  ð Most the shops and super market are a part in retail industry.

  11.Sau khi nhận được thông tin của họ, chúng tôi gửi cho họ báo giá của chúng tôi.
  ð After we had received their information , we sent quotation of prices our to them.

  12.Chúng tôi vừa nhận được mẫu của mặt hàng mà chúng tôi đang muốn mua.
  ð We have received sample which we are going to want to buy it.

  13.Chúng tôi chắn chắn giá cả của chúng tôi hợp lý và sản phẩm của chúng tôi chất lượng tốt.
  ð We are cock-sure price of us is sensible and our products have adequate quality.

  14.Lợi nhuận của chúng tôi đã giảm mạnh do sự mất giá của đồng tiền.
  ðO Our profit decreased because inflation.
  Our profit decresed because the devaluation of the currency.


  Please checkup help me. Thanks!


  Similar Threads:

 2. #2
  ESE Student
  Join Date
  May 2010
  Posts
  1
  Paltalk
  Conhungniemrieng

  Default

  Here is my own version of translation. Please, help to revise them. I haven't written anything in a long while, therefore, my English sounds kinda choppy. Hope this help.

  1. 1. Mc dù đơn đt hàng đến chm, chúng tôi vn có th cp hàng đúng hn.
  ðAlthought order go to the late, we still can supply with goods punctual.
  Eventhough your order was late, we still can get it to you on time.
  2.Nếu bn mun làm vic ti phòng kế toán, bn cn nm vng kiến thc chuyên môn.
  ðIf you want to work at accounting deparment, you need to have athorough graps of expertise.
  If you’d like to work at the accounting department, you must have a strong accounting background.

  3.Đ ngh ông hãy xác nhn đơn đt hàng bng fax.
  ðPlease confirm order by the fax.
  Please, confirm your order by fax.
  4.Chúng tôi ly làm tiếc là chúng tôi không th dành cho ông gim giá đc bit được.
  ðWe are sorry because we can’t discount for him.
  We are sorry but we just can’t give you any special price.
  5.Nếu các ông mun, chúng tôi có th gi cho ông mu ca sn phm ca chúng tôi.
  ð If you want, we will send our production model to him.
  If you want, we can send you our sample products.
  6.Báo cáo cho thy công ty li có mt năm thành công.
  ð The report shows the company has a successful year.
  The report shows the company has had a successful year.
  7.Năm nay chúng tôi xng đáng được thưởng.
  ð Thisyear we are deserved well.
  We all deserve a bonus/a raise/a reward this year.

  8.Nhà cung ng ch yếu ca chúng tôi là mt công ty đa quc gia có quy mô ln.
  ð The main provider of us is a big mutil-national.
  Our main supplier is a large international company.

  10.Các ca hàng và các siêu th là mt phn ca ngành công nghip bán l.
  ð Most the shops and super market are a part in retail industry.
  Shops and super-markets are parts of the retail industry.
  11.Sau khi nhn được thông tin ca h, chúng tôi gi cho h báo giá ca chúng tôi.
  ð After we had received their information , we sent quotation of prices our to them.
  When we receive the customers’ requested information, we will send them our price quotes.
  12.Chúng tôi va nhn được mu ca mt hàng mà chúng tôi đang mun mua.
  ð We have received sample which we are going to want to buy it.
  We have just received the sample products that we request.

  13.Chúng tôi chn chn giá c ca chúng tôi hp lý và sn phm ca chúng tôi cht lượng tt.
  ð We are cock-sure price of us is sensible and our products have adequate quality.
  We are sure that our price is very reasonable for our high quality products.
  14 .Li nhun ca chúng tôi đã gim mnh do s mt giá ca đng tin.
  ðO Our profit decreased because inflation.
  Our profit decresed because the devaluation of the currency.
  Our profit has greatly decreased due to the devaluation of our currency.


  Thầy Bear and NgọcDiễm, sửa bài này giúp em luôn nhá. Mucho thanks to both of you! Loi_Trai_Tim