Các bạn hãy làm theo những số thứ tự như trong hình bên dưới để đăng ký làm thành viên forum.

Chú ý:
  1. Username must not contain any special characters. Only alphanumeric characters are allowed.
  2. Username must not be a domain name. (ex:tienganh.net...)
  3. You will need to activate your account before posting so please use a correct email address.Cuối cùng: vô email để activate account của bạn.

Similar Threads: