Results 1 to 3 of 3

Thread: Meeting minutes August 3rd, 2008

 1. #1
  {--Big Bad Bear--} HcVcT's Avatar
  Join Date
  February 2008
  Location
  United States
  Posts
  393
  Paltalk
  HcVcT

  Default Meeting minutes August 3rd, 2008

  Meeting Minutes:

  - Establish targeted candidates: Recently graduated from High School. Entering college to pursue a 4-year degree (BS/BA equivalent). College Major/Concentration is not a criteria. English (verbal or written) is not a requirement.

  - Criteria and how each will be weighed in the selection process.
  • Family Financial need: 30%
  • High School Grades: 25%
  • Letters of Recommendation: 10%
  • Essay: 10%
  • Interview: 15%
  • Community Service: 10%


  - Applying Process is to be started within this week, as soon as the final application is approved by all members of the panel for the ESE Scholarship.

  - The deadline for all applications is midnight California time, Oct 3rd of 2008. Only the first 100 applications will be considered. Applications will not be posted in the forum. A summary of finalists will be posted. No personal information will ever be posted or shared. Confidentiality is a must.

  - Applications are to be sent to ese_scholarship@yahoo.com. Applications will be in Vietnamese and include:
  1. A résumé.
  2. 3 letters of recommendation -- 1 personal (from friend/relative), 2 educational (from teacher/school).
  3. An essay of a given topic, to be written in either English or Vietnamese.
  4. A completely filled out application including the raised seal from the high school the candidate graduated from.


  - All considering applications will be reviewed by all panel members. Each member will select 10 applications based on his/her own judgement based on the above criteria. All panel members will meet to narrow down to 5 finalists. Informations from finalists will be verified in person by ESE staff members in VietNam.

  - Each panel member will prepare 2 questions to ask the finalists. A date will be set to invite all finalists for a final interview. The panel shall meet afterward to vote on the final recipient of the ESE Scholarship.

  - A post is to be created for suggestions/ideas on how to raise money for the ESE scholarship.

  - Cô IPropose will revise and post the FAQ (Frequently Asked Questions) to reflect the decisions made.

  - Please reply to this post with questions/concerns as this is an on-going effort.


  -------------------------------------------------------

  Kết quả buổi họp:

  - Người dự tuyển: Mới ra trường trung học. Vào đại học 4 năm. Không đòi hỏi phải theo một ngành bắt buộc. Không bắt buộc phải biết Anh ngữ.

  - Tiêu chuẩn và sự cân nhắc trong chọn lựa:
  • Lợi tức của gia đình: 30%
  • Số điểm trung bình khi tốt nghiệp Trung Học: 25%
  • Thư giới thiệu: 10%
  • Bài viết: 10%
  • Phỏng vấn: 15%
  • Thiện Nguyện: 10%


  - Đơn sẽ được nhận trong tuần này, ngay sau khi đơn mẫu được thảo luận và chấp nhận bởi ban điều hành của ESE Học Bổng.

  - Hạn chót nhận đơn vào 12:00 khuya đêm Thứ Sáu, 3 tây tháng 10 năm 2008. Ưu tiên xét duyệt cho 100 đơn đầu tiên. Đơn sẽ không đăng trong diễn đàn. Nội dung của các đơn vào vòng cuối sẽ được đăng trong diễn đàn. Không tài liệu cá nhân nào sẽ bị đăng hoặc chia sẻ. Các tài liệu trong đơn của bạn sẽ được tôn trọng và giữ kín.

  - Đơn sẽ được nhận vào email ese_scholarship@yahoo.com. Đơn sẽ được thảo bằng tiếng Việt và sẽ gồm có:
  1. Lý lịch cá nhân.
  2. 3 lá thư giới thiệu -- 1 từ gia đình hoặc bạn, 2 từ thầy cô hoặc trường.
  3. Bài luận văn trong đề tài, có thể viết bằng Anh ngữ hay Việt ngữ.
  4. Đơn điền đầy đủ, phải có dấu đóng của trường.


  - Tất cả các đơn sẽ được xem xét bởi ban điều hành của ESE Học Bổng. Mỗi thành viên trong ban điều hành sẽ chọn ra 10 đơn theo tiêu chuẩn đã nêu trên. Sẽ có một buổi họp trong ban điều hành để chọn lại 5 người vào vòng cuối. Chi tiết trong đơn sẽ được thẩm tra và xác minh bởi thành viên của ESE ở Việt Nam.

  - Mỗi thành viên trong ban điều hành của ESE Học Bổng sẽ thảo ra 2 câu hỏi cho các bạn được chọn vào vòng cuối. Ngày giờ sẽ chọn cho buổi phỏng vấn các bạn trong vòng cuối. Ban điều hành sẽ họp sau buổi phỏng vấn để chọn lại người cuối cùng nhận ESE Học Bổng.

  - Đăng lên một bài thỉnh cầu ý kiến để gây thêm quỹ cho ESE Học Bổng.

  - Cô IPropose sẽ thảo lại và đăng lên FAQ (Frequently Asked Questions - những câu hỏi thường xuyên) để theo những quyết định đã được tán thành trong buổi họp.

  - Xin các bạn trả lời bài đăng này với các thắc mắc và băn khoăn để chúng ta có thể đoạt được kết quả tốt đẹp cho ESE Học bổng.


  Similar Threads:
  Nhất nhân tác phúc thiên nhân hưởng, Độc thụ khai hoa vạn thụ hương.

 2. #2
  ESE Instructor
  Join Date
  February 2008
  Posts
  30

  Default

  My gut feeling tells me that Oct 3rd is not going to be enough time for some people to fill out the application. The application process is very extensive and intensive work, and I'm afraid one month is not much to work with.


 3. #3
  ESE Student iPropose's Avatar
  Join Date
  September 2006
  Location
  right here
  Posts
  504
  Paltalk
  iPropose

  Default

  Hi mmm_good1,

  We kicked off the start date in early August, so there are at least 6-7 weeks for the candidate to turn in their application. The application is only 1 page of personal information and a personal essay. I don't think it would take more than 2 weeks for a diligent individual to complete the application and e-mail us back both the application and the essay.

  I think what matters most is how we spread the words so that more people know about what we're trying to do and thus there will be more opportunity for them to apply on time.

  Regards,