fat head
a dull, stupid person
người ngu dại, người ngu đần
,

Only a fat head would fall for the trap.,
Chỉ có người ngu dại mới bị rơi vào cảm bảy.,
,

finger in the pie
an interest in something,

hứng thú về việc gì,
Every candidate has his finger in the pie for the result.,
Mọi ứng cử viên hứng thú về cái kết quả.,


burning question
something everyone wants to know about
vấn đề nóng hổi; vấn đề được bàn bạc sôi nổi,

The presidential election is a burning question.,
Cuộc bầu cử tổng thống là một vấn đề được bàn bạc sôi nổi.,


fly on the wall
an unseen observer or listener,

người mà không ai tháy,
The spy wishes he could be a fly on the wall.,
Người do thám mong là không ai tháy được.,


dog days
very hot summer days ,
ngày mùa hè rất nóng,
We drink a lot of water during the dog days.,
Mình uống nhiều nước trong những ngày mùa hè rất nóng.,

,

find one’s feet
gain confidence and experience in something,

láy tự tin,
The newbie finds her feet about using the Internet.,
Người mới này láy tự tin về dùng Internet.

,


Similar Threads: