chase rainbows
try to do something that will never achieve,

theo đuổi gì mà mình không thể đạt được,
The poor chases rainbows to be rich.,
Người nghèo theo đuổi ước mơ làm giàu.,


bun in the oven
pregnancy,

sự có bàu,
His wife has a bun in the oven.,
Vợ của anh ta có bàu.,


cat's pajamas
excellent,

rất tốt; xuất sắc,
The valedictorian is cat’s pajamas.,
Thủ khoa rất xuất sắc.,

,

chew on a bone
think about something intently,

chăm chú suy nghĩ cái gì,
The scientist chews on a bone about a theory.,
Khoa học gia chăm chú suy nghĩ về một lý thuyết.,


bull-headed,
stubborn, inflexible,
cứng đầu, ngoan cố,
The small child is bull-headed.,
Đứa nhỏ này cứng đầu.,


catch hell
get into trouble or get scolded,

gặp chuyện không hay; bị rầy la,
The student catches hell for being late.,
Người học sinh bị rầy la khi tới trể.Similar Threads: