break a leg
,
wish someone good luck,

chúc cho ai may mắn,
Break a leg, my friend. You will win.,
Chúc bạn may mắn. Bạn sẽ thắng.,

demon weed
tobacco,

thuốc lá,
The smoker loves demon weed.,
Người nghiện thuốc thì thích thuốc lá.,


thick skin,
insensitivity to criticism or insult,
cứ trơ ra (khi bị phê bình, bị chửi...),
The candidate has a thick skin to insults.,
Người ứng cử cứ trơ ra khi bị sỉ nhục.,
,

dog eat dog
ruthless acquisition or competition,
sự tranh giành tàn nhẫn,
During recession, it’s a dog eat dog world.,
Trong tình trạng khủng hoảng kinh tế,sự tranh giành thì rất tàn nhẫn.,

,

bite one’s lip
make a conscious effort not to react or to keep quiet
chịu đựng; đè nén
,

The calm woman bites her lips.,
Người đàn bà bình tĩnh đang đè nén.,


all thumbs,
physically awkward, especially with respect to the hands,
vụng về tay chân,
The hungry person is all thumbs.,
Người đói đang vụng về tay chân.Similar Threads: