walk on broken glass

be punished,

bị phạt,
The daughter walks on broken glass for going home late.,
Đứa con gái bị phạt vì về nhà trể.,


carrot and stick
reward and punishment used as persuasive measures,

sự thưởng và sự phạt để thuyết phục,
The parents use a carrot and stick approach toward their child.,
Cha mẹ dùng cách thưởng và phạt để thuyết phục đứa con.,
,

all eyes
everyone is paying attention to someone,

mọi người chú ý,
All eyes are on the actor.,
Mọi người đang chú ý đến nam tài tử này.,


yesterday's woman,
a famous woman whose career is over or on the decline,
người nổi tiếng đang xuống dốc
Britney Spears is a yesterday’s woman.,

Ca sĩ Britney Spears đang xuống dốc.,


a little bird told me
an unknown person gives the information ,
có người thầm bí cho biết,
A little bird told me about your secret.,
Có người thầm bí cho tôi biết bí mật của bạn.,
,

quick buck
easy money,

tiền kiếm được dễ dàng,
A doctor makes a quick buck.,
Một người bác sĩ kiếm tiền dễ dàng.Similar Threads: