nest egg

money saved for the future,

tiền dành giụm,
The parents build a nest egg for their son’s college tuition.,
Cha mẹ dành giụm tiền cho con trai đi học đại học.,


ugly as a stick
very ugly,

rất xấu xí,
The wolf is ugly as a stick.,
Con chó sói rất xấu xí.,


bar fly
a person who spends a lot of time drinking in different bars and pubs,

người hay uống bia ở nhiều quán ba,
The drunkard is a bar fly.,
Kẻ bợm rượu hay uống bia ở nhiều quán ba.,


make a monkey of someone
làm cho ai nhìn ngu ngốc; làm cho ai nhìn ngu xuẩn,

make someone looks foolish,
The bullies make a monkey of the new student.,
Kẻ trêu chọc làm cho người học sinh mới nhìn ngu ngốc.,


on all fours
crawl,

bò,
The girl is on all fours looking for the lost earring.,
Người con gái bò dưới đất để tìm bong tai bị thất lạc.,


packed like sardines
extremely crowded,

chật như nêm cối, lèn như cá hộp,
The stadium is packed like sardines.,
Nơi sân vận động lèn như cá hộp.Similar Threads: