eat someone alive

defeat or beat someonecomprehensively,
bị đánh bại; bị đánh gục
The company eats its competitor alive.,
Công ty này đánh bại công ty cạnh tranh.,


in donkey's years
a long time,
một thời gian dài,
I haven't seen her in donkey's years.,
Tôi chưa gặp cô ta trong một thời gian dài.,


night owl
someone who goes to bed very late
người ngủ trể; người hoặc động băng đêm,
A person who works night shift is a night owl.,
Người làm ca đêm là người ngủ trể.,


bad apple
bad person,
người xấu,
The prisoner is a bad apple.,
Người tù là người xấu.,


kick the bucket,
to die,
chết,
Jennifer’s goldfish kicked the bucket while she was on vacation.,
Cá vàng của Jennifer bị chết trong luc cô ta đi chơi nghỉ việc.,
,

see eye to eye ,
agree,
đồng ý với ai,
James and Linda see eye to eye on where to go for movie.,
James và Linda đồng ý với nhau nên chổ nào để xem phim.Similar Threads: