MONG MOI NGUOI CHO MINH Y KIEN, GOP Y THEM CHO MINH. TKS ALL

In most business transactions the receipt of goods by the buyer and the receipt of payment by the seller in a form the seller can use immediately do not coincide. Even when a customer pays for goods with a cheque, the seller will not have access to the funds until the cheque clears. Until then the seller risks having the cheque returned because of insufficient funds. Therefore, some type of financing and some degree of trust between buyer and seller are necessary to allow business transactions to occurIn most business transactions the receipt of goods by the buyer and the receipt of payment by the seller in a form the seller can use immediately do not coincide. Even when a customer pays for goods with a cheque, the seller will not have access to the funds until the cheque clears. Until then the seller risks having the cheque returned because of insufficient funds. Therefore, some type of financing and some degree of trust between buyer and seller are necessary to allow business transactions to occurIn most business transactions the receipt of goods by the buyer and the receipt of payment by the seller in a form the seller can use immediately do not coincide. Even when a customer pays for goods with a cheque, the seller will not have access to the funds until the cheque clears. Until then the seller risks having the cheque returned because of insufficient funds. Therefore, some type of financing and some degree of trust between buyer and seller are necessary to allow business transactions to occur.
While these problems affect both domestic and international business, the problems of financing and credit checking are far greater for international transactions. Differences in laws, customs, financial practices and currency convertibility between countries means that an international firm must know the practices both of its home country aamount they must pay the exporter. Sometimes an exporter and an importer nd of each country in which it does business- or else hire experts who do. A firm must also acquire specific credit information about the foreign firms with which it wants to deal. On top of these problems is that of transacting in a foreign currency – a problem that either the buyer or the seller or often both parties must face. Financial managers of international businesses, like cathay pacific, are well aware of the challenges created by using different currencies. How international businesses address these many problems is the subject of this chapter.Financial issues in international trade
We begin by considering the problems associated with financing international trade. In any business transaction, the buyer and the seller must negotiate and reach agreement on such basic issues as price, quantity, quality, and delivery date. However, when the transaction involves a buyer and seller from two countries, several other issues arise:
Which currency to use for the transaction
When and how to check credit
Which form of payment to use
How to arrange financing.
Choice of currency

One problem unique to international business is choosing which currency to use to settle a transaction. Exporters and importers usually have clear and conflicting preferences as to which currency to use. The exporter typically prefers payment in its home currency so that they can know the exact amount they will receive from the importer. The importer generally prefers to pay in its home currency so that they can know the exact amount they must pay the expoter. Sometimes an exporteer and an importer may elect to use a third currency. For example, if both parties are based in countries with relatively weak or volatile local currencies, they may prefer to deal in a more stable currency such as the deutsche mark, the japanese yen or the us dollar. By one estimate, over 70 percent of the exports of less developted countries and 85 percent of the exports of latin american countries are invoiced using the us dollar. As australia is a major exporter of commodities, and commodities are usually transacted in us dollar, approximately 75 percen of australia ‘s exports and 60 percen of I mports are transacted in us dollars. In some industries, one currency is customarily used to settle commercial transactions. For example, in the oil undustry, the us dollar serves this function. Hoever, among the major exporting countries the most common practice is for the exporter to invoice foreign customers using its home currency.CON DAY LA BAI DICH CUA MINH. CAC BAN GOP Y GIUP MINH NGHEN ..THANKS ALL
Trong hầu hết các giao dịch kinh doanh, việc nhận hàng của người mua và nhận thanh toán của bên bán trong cùng một hình thức thì người bán có thể sử dụng ngay lập tức nhưng không thể xảy ra đồng thời. Ngay cả khi một khách hàng thanh toán hàng hóa bằng séc, người bán sẽ không có quyền truy cập vào tài khoản cho đến khi nó tự động bị trừ. Đến lúc đó người bán có nguy cơ gặp vấn đề vì tài khoản không còn đủ tiền. Vì vậy, tùy vào một số loại hình tài chính và mức độ tin tưởng giữa người mua và người bán là điều kiện cần thiết để cho phép các giao dịch kinh doanh xảy ra.

Trong khi những vấn đề này ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các vấn đề về tài chính và kiểm tra tín dụng là vấn đề lớn hơn thường gặp trong các giao dịch quốc tế. Sự khác biệt về luật pháp, hải quan, tình hình tài chính và chuyển đổi tiền tệ giữa các quốc gia có nghĩa là một công ty quốc tế phải biết thông lệ nước sở tại và nước nó đang hoạt động kinh doanh hay là thông lệ của những chuyên gia đang làm việc cho công ty đó. Một công ty cũng phải có thông tin tín dụng cụ thể về các công ty nước ngoài mà nó muốn để đối phó. Điểm chủ yếu của vấn đề này là giao dịch bằng đồng ngoại tệ - đây là một vấn đề mà người mua hay người bán hay cả hai bên thường xuyên phải đối mặt. Quản lý tài chính của các doanh nghiệp quốc tế, giống như hãng hàng không Cathay Pacific, cũng nhận thức được những thách thức được tạo ra bằng cách sử dụng các loại tiền tệ khác nhau. Làm thế nào các doanh nghiệp quốc tế giải quyết rất nhiều những vấn đề thương hay gặp phải cũng là chủ đề của chương này
Các vấn đề tài chính trong thương mại quốc tế

Chúng ta bắt đầu bằng cách xem xét các vấn đề liên quan đến việc thương mại tài chính quốc tế. Trong bất kỳ giao dịch kinh doanh, người mua và người bán phải đàm phán và đạt được thỏa thuận về các vấn đề cơ bản như giá cả, chất lượng, số lượng và ngày giao hàng. Tuy nhiên, khi giao dịch liên quan đến một người mua và người bán từ hai quốc gia, một số vấn đề khác phát sinh:
Tiền tệ để sử dụng cho các giao dịch
Khi nào và làm thế nào để kiểm tra tín dụng
Hình thức thanh toán để sử dụng
Làm thế nào để thu xếp tài chính
Lựa chọn tiền tệ
Một vấn đề đáng được lưu ý trong kinh doanh quốc tế là lựa chọn tiền tệ sử dụng trong một giao dịch. Nhà xuất nhập khẩu rõ ràng thường có mâu thuẫn lựa chọn tiền tệ để sử dụng. Nhà Xuất khẩu thường thích thanh toán bằng đồng nội tệ của mình để họ có thể biết số tiền chính xác mà họ sẽ nhận được từ nhập khẩu. Nhìn chung, các nhà nhập khẩu cũng muốn trả bằng loại tiền tệ của nước mình để có thể biết chính xác lượng tiền họ phải trả cho nhà xuất khẩu. Đôi khi một exporteer và nhập khẩu có thể lựa chọn để sử dụng một loại tiền tệ thứ ba. Ví dụ, nếu cả hai bên đều có trụ sở tại các quốc gia loại tiền tệ địa phương tương đối yếu hoặc dễ bị mất giá, họ có thể thích tìm một loại tiền tệ ổn định hơn như đồng mark đức, đồng yên Nhật, đồng đô la mỹ. Theo ước tính, hơn 70% xuất khẩu của các nước kém phát triển và 85% xuất khẩu của các nước Mỹ Latinh được lập hoá đơn bằng cách sử dụng đồng đô la mỹ. Như Úc là một nước xuất khẩu chính về hàng hóa, và các mặt hàng thường được giao dịch thông qua đồng đô la mỹ, khoảng 75% xuất khẩu và 60% nhập khẩu ở Úc được giao dịch bằng đồng đô la. Trong một số ngành công nghiệp, thông thường tiền tệ được sử dụng để giải quyết các giao dịch thương mại. Ví dụ, trong ngành công nghiệp dầu , đồng đô la mỹ đảm nhiệm vai trò này. Tuy nhiên, trong số các nước xuất khẩu lớn thông lệ phổ biến nhất là đối với các nước xuất khẩu cho khách hàng hoá đơn nước ngoài bằng cách sử dụng đồng nội tệ của mình.

Similar Threads: