The weekly "Who Wants to be a Millionaire" has ended since July 7th. Hope everyone did have a great and FUN time learning from this session.

The Most Knowledged Vietnamese/Người Hiểu Biết Nhất 06/24/07 }}}}}}}}}} minh quan online {{{{{{{{{{

The Most Knowledged Vietnamese/Người Hiểu Biết Nhất 07/06/07 }}}}}}}}}} tu_dau_troc {{{{{{{{{{Room:

RongVang ll NickXanh ll Tien ll NhanTaiVietTaSchedule:

Fridays and Saturdays at 6:30PM-8:00M (Pacific Time) or Saturdays and Sundays at 8:30AM-10:00AM (VN Time)Description:

The goal of Who Wants to be a NhanTaiVietTa is to increase your knowledge. The questions are based on various topics and are multiple choice questions. Anyone can join. If you answer 10 questions correctly, you will be the "Most Knowledged Vietnamese" and a prize (see below) and become a judge. Your name will be honored above.Three (3) Lifelines:

1. 50/50 – You will be given two choices to choose from.

2. Ask/Phone a Friend – You can choose anyone from the room to help you out. That person will be invited to take the mic and explain his/her reasoning. Or you can phone a friend for help but please turn on your speakerphone so everyone can hear that person’s reasoning.

3. Audience Poll – You can ask the whole audience to see how many vote for each answer choice.
Rules:

1. To join, please raise your hand then wait for your turn.

2. If it is your first question, you have the right to request the question based on which topic.

3. You have 30 seconds to answer each question.

4. Everyone else please refrain from answering until the competing one answers.

5. You can join only once for each session.
Prizes:

You have two (2) choices:

1. a GREEN nick or

2. CASH of $60 USD (sent through PayPal <-click to register an account).
For more info:

http://www.NhanTaiVietTa.comTạm Dịch Ra Tiếng Việt:Chương trình "Student of the Week" đã kết thúc từ ngày 7 Tháng 7. Mong là mọi người đã được có những ngày vui vẻ lúc học hỏi thêm trong những ngày vừa qua.

Phòng:

RongVang ll NickXanh ll Tien ll NhanTaiVietTaGiờ Thi:

Thứ Sáu và Thứ Bảy lúc 6:30-8:00 tối (Giờ Thái Bình) hoặc Thứ Bảy và Chủ Nhật lúc 8:30-10:00 sáng (Giờ Việt Nam)Chi Tiết:

Trương trình này là để giúp mọi người hiểu biết thêm. Câu hỏi sẽ được căn cứ theo nhiều đề tài và giải đáp trong bốn lựa chọn. Bất cứ ai cũng có thể tham gia để tăng them sự hiểu biết của mình. Nếu trả lời được 10 câu hỏi liên tục, bạn sẽ trở thành “Nhân Tài Việt Ta" và giải thưởng (xin xem ở dưới) và trở thành ban giám khảo. Tên của bạn sẽ được danh dự ở trên.Ba (3) Sự Giúp Đỡ:

1. 50/50 – Bạn sẻ còn lại 2 lựa chọn để trả lời.

2. Hỏi/Gọi Người Bạn – Bạn có thể chọn bất cứ ai trong phòng để giúp đở. Người đó sẻ được mời lên mic giải thích suy nghĩ của mình. Hoặc là bạn có thể điện thoại cho một người bạn để giúp đở nhưng mong bạn mở loa phone để mọi người nghe được giải thích của người bạn này.

3. Cuộc Thăm Dò Ý kiến Của Khán Giả – Bạn có thể hỏi các bạn trong room để biết bao nhiêu người chọn mỗi lựa chọn.
Luật Lệ:

1. Nếu bạn muốn tham gia thì giơ tay lên rồi đợi đến phiên.

2. Nếu là câu hỏi đầu tiên của bạn, bạn có thể yêu cầu câu hỏi về đề tài gì.

3. Bạn có 30 giây để trả lời mỗi câu hỏi.

4. Các bạn khác xin đừng trả lời cho đến khi người bạn đang thi trả lời.

5. Một ngày bạn chỉ có tham gia một lần thôi.
Giải Thưởng:

Bạn có hai (2) lựa chọn:

1. một nick màu XANH LÁ CÂY hoặc là

2. Tiền mặt $60 đô la (gởi bằng PayPal <-bấm để mỏ trương mục)
Bấm để biết thêm chi tiết:

http://www.NhanTaiVietTa.com

Similar Threads: