"... Sống trong đời sống
Cần có một tấm lòng
Để làm gì
Em biết không?
Để gió cuốn di
Để gió cuốn đi
..."