ESE Scholarship Thời Khóa Biểu Listening Corner Reading Responses Free Writes! Pronunciation Grammar Poetry Questions & Answers Idioms & Proverbs Programs & Downloads

Send Page to a Friend

Thread: Nếu bạn là người mới đến ESE, đọc và thực hành bài học này trước khi tham gia lớp

Your Message

Các câu hỏi được đặt ra để tránh quảng cáo. Nếu bạn không biết, mong các bạn vào paltalk, tìm và làm quen với phòng ESE (English Sharing Experience). Phòng sẽ giúp bạn đăng ký. Câu hỏi: Ai là chủ phòng ESE? (trả lời bằng Nick)