Làm thế nào để tự học khi không có giảng viên:
1) Chọn một bài học tiếng Anh trong diễn đàn này bằng cách nhấp vào liên kết sau mỗi tiêu đề.
2) Thực hiện theo các hướng dẫn bài học và lắng nghe và...