PDA

View Full Version : Chương Trình Luyện Âm 2012 Lesson 4 - Reviewing Vowel Length VD & VL ConsonantsOoSoOSwtJenna
Jan 29, 2012, 06:23 AM
Tất cả các bài học mới đều được Jen soạn bài và đăng trên diễn đàn trước buổi học. Mong các bạn vui lòng xem bài trước khi tham gia lớp của Jen, nhằm mục đích:
- Các bạn không bỡ ngỡ trước những kiến thức mới lạ.
- Các bạn dễ dàng tiếp thu những gì Jen giải thích.
- Tránh lãng phí thời gian của bạn cũng như của Jen.
Cám ơn và hẹn gặp lại các bạn trong lớp!<object data="http://abfiles.s3.amazonaws.com/swf/fullsize_player.swf" height="129" id="boo_embed_643716" type="application/x-shockwave-flash" width="400"><param name="movie" value="http://abfiles.s3.amazonaws.com/swf/fullsize_player.swf" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="salign" value="lt" /><param name="bgColor" value="#FFFFFF" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="window" /><param name="FlashVars" value="mp3=http%3A%2F%2Faudioboo.fm%2Fboos%2F643716-ch-ng-trinh-luy-n-am-2012-lesson-4-reviewing-vowel-length-vd-vl-consonants.mp3%3Fkeyed%3Dtrue%26source%3Dembed&amp;mp3 Title=Chương+Trình+Luyện+Âm+2012+Lesson+4+-+Reviewing+Vowel+Length+VD+%26+VL+Consonants&amp;mp3Ti me=11.21pm+28+Jan+2012&amp;mp3LinkURL=http%3A%2F%2Faud ioboo.fm%2Fboos%2F643716-ch-ng-trinh-luy-n-am-2012-lesson-4-reviewing-vowel-length-vd-vl-consonants&amp;mp3Author=ESE-Audio&amp;rootID=boo_embed_643716" /><a href="http://audioboo.fm/boos/643716-ch-ng-trinh-luy-n-am-2012-lesson-4-reviewing-vowel-length-vd-vl-consonants.mp3?keyed=true&amp;source=embed">Chương Trình Luyện Âm 2012 Lesson 4 - Reviewing Vowel Length VD &amp; VL Consonants (mp3)</a></object>

Vowels are longer when followed by a voiced consonant. They are shorter when followed by a voiceless consonant. Even short vowels like http://img.tfd.com/HM/GIF/ibreve.gif, http://img.tfd.com/HM/GIF/ebreve.gif, http://img.tfd.com/HM/GIF/ubreve.gif, and http://img.tfd.com/HM/GIF/obreve.gif are prolonged when followed by a voiced consonant. When you lengthen a vowel, make sure that you do not change the sound of the vowel. For example, when you say hid make sure that it doesn't sound like heed.Word Pairs for Practice

<tbody>
Voiceless /s/ --- Voiced /z/

Voiceless /t/ --- Voiced /d/


1. advice --- advise
4. mate --- made2. ice --- eyes
5. hat --- had


3. niece --- knees
6. bet --- bed


/f/ --- /v/
/k/ --- /g/


7. half --- have
10. back --- bag


8. life --- live
11. dock --- dog


9. belief --- believe
12. duck --- Doug

</tbody>Practice Sentences

<tbody>
Voiceless (VL)

Voiced (VD)1. My wallet is in the back

My wallet is in the bag.2. I saw five bucks on the floor.

I saw five bugs on the floor.3. He has blue ice.

He has blue eyes.4. I heard about the lice.

I heard about the lies.


</tbody>Word Pairs in Sentences
1. He told me lies about the lice.
2. His eyes are ice cold.
3. There was a buzz in the bus.
4. The dog is on the dock.


*For more practice lesson, go to http://tienganh.net/threads/10560 .