PDA

View Full Version : Chương Trình Luyện Âm 2012 Lesson 2 - Reviewing Special Vowel SoundsOoSoOSwtJenna
Jan 14, 2012, 12:45 PM
Làm thế nào để tự học khi không có giảng viên:
1) Chọn một bài học tiếng Anh trong diễn đàn này bằng cách nhấp vào liên kết sau mỗi tiêu đề tại http://tienganh.net/showthread.php?t=6616.
2) Thực hiện theo các hướng dẫn bài học và lắng nghe và lặp lại với audio.
3) Nếu bạn không thể nghe các bài học trong diễn đàn này, bạn có thể nghe tất cả các bài học trong phòng "English Sharing Experience" trên Paltalk. 4) Nếu bạn không có Paltalk, bạn có thể tải nó tại www.Paltalk.com (http://www.paltalk.com/) và làm theo hướng dẫn http://tienganh.net/showthread.php?t=1814 (http://tienganh.net/showthread.php?t=1814)
5) ) Nếu bạn cần thêm hướng dẫn hoặc giúp đỡ, xin liên lạc với OoSoOSwtJenna trên Paltak hoặc trả lời chủ đề này.
Để xem thêm tất cả các bài học Anh Văn, xin vui lòng bấm vào link http://tienganh.net/showthread.php?t=6616 (http://tienganh.net/showthread.php?t=6616) . Các chương trình này rất hữu ích cho các bạn mới học Anh Văn. Chúc bạn siêng năng và kiên nhẫn học tập.

Section 1: Diphthongs
A diphthong is two vowel sounds in one syllable. The diphthong ow and ou make the ow sound as in cow.
Common spellings: ow, ou
Practice lesson: http://tienganh.net/showthread.php?t=7143

Diphthongs oi and oy
Common spellings: oy, oi, eu
Practice lesson: http://tienganh.net/showthread.php?t=7145


Section 2: Vowel Digraphs
A vowel digraph has two vowels that make one sound. The digraph oo makes the sound of http://img.tfd.com/hm/GIF/oomacr.gif as in zoo it's called a long oo sound.
Common spellings: oo, u, ough, ue, ew, u + consonant + e
Practice lesson: http://tienganh.net/showthread.php?t=7134 (http://tienganh.net/showthread.php?t=7134)
A vowel digraph has two vowels that make one sound. The digraph oo makes the sound of http://img.tfd.com/HM/GIF/oobreve.gif as in look it's called a short oo sound.
Common spellings: oo, ou, u (always followed by a consonant)
Practice lesson: http://tienganh.net/showthread.php?t=7133


Section 3: Modified Vowel Sounds (R-controlled vowels)
When the consonant r comes after a vowel, it changes the sound of the vowel. Examples: cAR, hER, bIRd, fOR, and hURt. The important key is to know how to pronounce the letter R.
Common spellings: ar, er, ir, or, ur
Practice lesson: http://tienganh.net/threads/7142
Practice lesson /r/: http://tienganh.net/showthread.php?t=8025 (http://tienganh.net/showthread.php?t=8025)


Other Vowel Sound
The vowel o makes different sounds and one of them is the sound of ô as in dôg.
Common spellings: aw, au, ou, o, al + consonant
Practice lesson: http://tienganh.net/showthread.php?t=7141 (http://tienganh.net/showthread.php?t=7141)