PDA

View Full Version : Chương Trình Luyện Âm 2012 Lesson 1 - Reviewing the Alphabet & VowelsOoSoOSwtJenna
Jan 13, 2012, 12:05 PM
Làm thế nào để tự học khi không có giảng viên:
1) Chọn một bài học tiếng Anh trong diễn đàn này bằng cách nhấp vào liên kết sau mỗi tiêu đề.
2) Thực hiện theo các hướng dẫn bài học và lắng nghe và lặp lại với audio.
3) Nếu bạn không thể nghe các bài học trong diễn đàn này, bạn có thể nghe tất cả các bài học trong phòng "English Sharing Experience" trên Paltalk.
4) Nếu bạn không có Paltalk, bạn có thể tải nó tại www.Paltalk.com (http://www.paltalk.com/) và làm theo hướng dẫn tại http://tienganh.net/showthread.php?t=1814 (http://tienganh.net/showthread.php?t=1814)
5) Nếu bạn cần thêm hướng dẫn hoặc giúp đỡ, xin liên lạc với OoSoOSwtJenna trên Paltak hoặc trả lời chủ đề này. Để xem thêm tất cả các bài học Anh Văn, xin vui lòng bấm vào link http://tienganh.net/showthread.php?t=6616 (http://tienganh.net/showthread.php?t=6616) . Các chương trình này rất hữu ích cho các bạn mới học Anh Văn. Chúc bạn siêng năng và kiên nhẫn học tập.


<object data="http://abfiles.s3.amazonaws.com/swf/fullsize_player.swf" height="129" id="boo_embed_621972" type="application/x-shockwave-flash" width="400"><param name="movie" value="http://abfiles.s3.amazonaws.com/swf/fullsize_player.swf" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="salign" value="lt" /><param name="bgColor" value="#FFFFFF" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="window" /><param name="FlashVars" value="mp3=http%3A%2F%2Faudioboo.fm%2Fboos%2F621972-ch-ng-trinh-luy-n-am-2012-lesson-1a-the-alphabet-vowels.mp3%3Fkeyed%3Dtrue%26source%3Dembed&amp;mp3Titl e=Chương+Trình+Luyện+Âm+2012+Lesson+1a+-+The+Alphabet+%26+Vowels&amp;mp3Time=05.01am+13+Jan+20 12&amp;mp3LinkURL=http%3A%2F%2Faudioboo.fm%2Fboos%2F62 1972-ch-ng-trinh-luy-n-am-2012-lesson-1a-the-alphabet-vowels&amp;mp3Author=ESE-Audio&amp;rootID=boo_embed_621972" /><a href="http://audioboo.fm/boos/621972-ch-ng-trinh-luy-n-am-2012-lesson-1a-the-alphabet-vowels.mp3?keyed=true&amp;source=embed">Chương Trình Luyện Âm 2012 Lesson 1a - The Alphabet &amp; Vowels (mp3)</a></object>
The Alphabet
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Practice lesson: http://tienganh.net/showthread.php?t=4897 (http://tienganh.net/showthread.php?t=4897&highlight=alphabet)

<object data="http://abfiles.s3.amazonaws.com/swf/fullsize_player.swf" height="129" id="boo_embed_621975" type="application/x-shockwave-flash" width="400"><param name="movie" value="http://abfiles.s3.amazonaws.com/swf/fullsize_player.swf" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="salign" value="lt" /><param name="bgColor" value="#FFFFFF" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="window" /><param name="FlashVars" value="mp3=http%3A%2F%2Faudioboo.fm%2Fboos%2F621975-ch-ng-trinh-luy-n-am-2012-lesson-1b-the-alphabet-vowels.mp3%3Fkeyed%3Dtrue%26source%3Dembed&amp;mp3Titl e=Chương+Trình+Luyện+Âm+2012+Lesson+1b+-+The+Alphabet+%26+Vowels&amp;mp3Time=05.03am+13+Jan+20 12&amp;mp3LinkURL=http%3A%2F%2Faudioboo.fm%2Fboos%2F62 1975-ch-ng-trinh-luy-n-am-2012-lesson-1b-the-alphabet-vowels&amp;mp3Author=ESE-Audio&amp;rootID=boo_embed_621975" /><a href="http://audioboo.fm/boos/621975-ch-ng-trinh-luy-n-am-2012-lesson-1b-the-alphabet-vowels.mp3?keyed=true&amp;source=embed">Chương Trình Luyện Âm 2012 Lesson 1b - The Alphabet &amp; Vowels (mp3)</a></object>
Long Vowels
ā
This symbol is an “a” with a macron over it, a “long a.” The sound of the symbol is /ā/, as in “pay.”
Practice lesson: http://tienganh.net/showthread.php?t=7113 (http://tienganh.net/showthread.php?t=7113)

ē
This symbol is an “e” with a macron over it, a “long e.” The sound of the symbol is /ē/, as in “bee.”
Practice lesson: http://tienganh.net/showthread.php?t=7115

ī
This is an “i” with a macron, a “long i.” The sound of the symbol is /ī/, as in “pie.”
Practice lesson: http://tienganh.net/showthread.php?t=7117 (http://tienganh.net/showthread.php?t=7117)


ō
This symbol is an “o” with a macron, a “long o” The sound of the symbol is /ō/, as in “toe.”
Practice lesson: http://tienganh.net/showthread.php?t=7129


ū
This symbol is a “u” with a macron, a “long u.” The sound of the symbol is /ū/, as in United States. You might notice, however, that this symbol is not in your pronunciation key. The American Heritage Dictionary uses “y-o-o” to show the long u sound. I have included it now so you can hear all the sounds.
Practice lesson: http://tienganh.net/showthread.php?t=7134 (http://tienganh.net/showthread.php?t=7134)

<object data="http://abfiles.s3.amazonaws.com/swf/fullsize_player.swf" height="129" id="boo_embed_621976" type="application/x-shockwave-flash" width="400"><param name="movie" value="http://abfiles.s3.amazonaws.com/swf/fullsize_player.swf" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="salign" value="lt" /><param name="bgColor" value="#FFFFFF" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="window" /><param name="FlashVars" value="mp3=http%3A%2F%2Faudioboo.fm%2Fboos%2F621976-ch-ng-trinh-luy-n-am-2012-lesson-1c-the-alphabet-vowels.mp3%3Fkeyed%3Dtrue%26source%3Dembed&amp;mp3Titl e=Chương+Trình+Luyện+Âm+2012+Lesson+1c+-+The+Alphabet+%26+Vowels&amp;mp3Time=05.04am+13+Jan+20 12&amp;mp3LinkURL=http%3A%2F%2Faudioboo.fm%2Fboos%2F62 1976-ch-ng-trinh-luy-n-am-2012-lesson-1c-the-alphabet-vowels&amp;mp3Author=ESE-Audio&amp;rootID=boo_embed_621976" /><a href="http://audioboo.fm/boos/621976-ch-ng-trinh-luy-n-am-2012-lesson-1c-the-alphabet-vowels.mp3?keyed=true&amp;source=embed">Chương Trình Luyện Âm 2012 Lesson 1c - The Alphabet &amp; Vowels (mp3)</a></object>
Short Vowels
ă
This symbol is an “a” with a breve over it, a “short a.” The sound of the symbol is /ă/, as in “pat.”
Practice lesson: http://tienganh.net/showthread.php?t=7112 (http://tienganh.net/showthread.php?t=7112)


ĕ
This symbol is an “e” with a breve, a “short e.” The sound of the symbol is /ĕ/, as in “pet.”
Practice lesson: http://tienganh.net/showthread.php?t=7114 (http://tienganh.net/showthread.php?t=7114)


ĭ
This is an “i” with a breve, a “short i.” The sound of the symbol is /ĭ/, as in “pit.”
Practice lesson: http://tienganh.net/showthread.php?t=7116


ŏ
This symbol is an “o” with a breve, a “short o” The sound of the symbol is /ŏ/, as in “pot.”
Practice lesson: http://tienganh.net/showthread.php?t=7129


ŭ
This symbol is a “u” with a breve, a “short u.” The sound of the symbol is “uh.”
Practice lesson: http://tienganh.net/showthread.php?t=7132 (http://tienganh.net/showthread.php?t=7132)

bugmenot
Jul 7, 2016, 10:52 AM
Thanks!
http://trangvangraovat.com

(http://trangvangraovat.com)