PDA

View Full Version : Chương Trình Luyện Âm 2012  1. Chương Trình Luyện Âm 2012 Lesson 1 - Reviewing the Alphabet & Vowels
  2. Chương Trình Luyện Âm 2012 Lesson 2 - Reviewing Special Vowel Sounds
  3. Syllabus
  4. Chương Trình Luyện Âm 2012 Lesson 3 - Reviewing Voiceless & Voiced Consonants
  5. Chương Trình Luyện Âm 2012 Lesson 4 - Reviewing Vowel Length VD & VL Consonants
  6. Chương Trình Luyện Âm 2012 Lesson 5 - Stops & Continuants
  7. Chương Trình Luyện Âm 2012 Lesson 6 - VL Consonants: p, t, k, f, th, s, sh, ch, and h